نظم و انضباط محیط کاری، تعیین روابط متقابل فرآیندهای سازمانی، شناسایی ظرفیت ها و توانمندی ها و ... زمینه های رسیدن به سرآمدی سازمانی را مهیا می کند. در این راستا گروه مشاورین سرآمدی آلا خدمات زیر را ارائه می دهد:

 • مهندسی مجدد فرایندها
 • ظرفیت سنجی و زمان سنجی
 • سیستم های بهره وری
 • مدیریت و کنترل موجودی
 • برنامه ریزی و کنترل تولید و خدمات
 • نگهداری و تعمیرات زیرساخت ها
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی و خدماتی
 • تولید ناب
 • خدمات ناب
 • اصول ساماندهی محیط کار
 • نگرش فرآیندی