مقالات مطالعات موردي
  • بررسي نقش بازاريابي اجتماعي در کاهش استفاده از خودروي شخصي در ترافيک شهري (مورد مطالعه  شهر اصفهان) علي صميمي