گروه مشاورین سرآمدی آلا خدمات زیر را در زمینه بازاریابی ارائه می دهد:

  • تحقیقات بازار
  • بخش بندی بازار
  • تهیه و تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)
  • تهیه و تدوین طرح بازاریابی (Marketing Plan)
  • تدوین استراتژی برند و مشاوره در امور مربوط به برند
  • تدوین و پیاده سازی استراتژی تبلیغات