استانداردها حداقل های حضور و ماندن سازمان ها در فضای کسب و کار کنونی می باشد.گرچه چشم انداز مشاورین سرآمدی آلا انتخاب اول سازمان های سرآمد می باشد که حداقل ها را طی کرده باشند اما رهنمون هایی برای بنیان نهادن خشت های اول مدیریت و مهندسی سازمان دارد.

 

خدمات مشاوره ای و آموزشی قابل ارائه عبارتند از:

  • نظام های مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 -2008
  • نظام های مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO TS 16949 -2009
  • نظام های مدیریت کیفیت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001 -2005
  • نظام های مدیریت کیفیت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد2007 -  OHSAS 18000
  • تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد ISO 10017
  • طراحی نظام های آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO 10015