خدمات قابل ارائه به صورت آموزشی و مشاوره عبارت است از:

  • کنترل آماری فرآیند SPC
  • تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA
  • طراحی آزمایش های  DOE
  • تجزیه و تحلیل حالات خرابی و بررسی آثار آن FMEA
  • توسعه عملکردهای کیفی QFD
  • هزینه های کیفیت COQ
  • آموزش حرفه ای نرم افزار Minitab
  • نمونه گیری جهت پذیرش
  • روش های حل مسأله (PS)
  • تجزیه و تحلیل رضایت و خشنودی مشتری و ارتباط با مشتری

 

مثال ها و مطالعات موردی توسط مشتری تعیین می شود.

 

تلفیق بحث های مهندسی و روانشناسی با تمرکز بر مدیریت فکر جهت حل مسائل