گذر از مدیریت و رسیدن به رهبری یک فرآیند است که با آموزش و مربی گری حاصل می شود.

  مشاورین سرآمدی آلا با نوآوری در این زمینه با تلفیق رویکردهای روانشناسی، مدیریت و مهندسی صنایع خدمات زیر را ارایه می دهد.

 
 

رهبری

مدیریت روابط بر اساس اعتماد به نفس

نقش همدلی در رهبری

ارتباطات مؤثر

مدیریت مبتنی بر گشت زنی

مدیریت تغییر

مدیریت عواطف

مدیریت بحران

هوش هیجانی

مدیریت ارتباطات تحت فشار

مهارت­های شندین اثر­بخش

مدیریت تنش

روش­های مربیگیری