منابع انسانی اساس دارایی های نامشهود سازمان ها و مهمترین دارایی هر سازمان در هزاره سوم می باشد. مشاورین سرآمدی آلا با ابتکار تلفیق دیدگاه های روانشناسی و مدیریت خدمات زیر را جهت توسعه منابع انسانی ارائه می دهد.

 •             مدیریت گروه های متمرکز (کانونی)
 •             توسعه ارتباطات
 •             روش های دریافت و ارائه بازخورد فردی و گروهی
 •             شکل دهی تیم های کاری
 •             توانمندسازی و موانع
 •             روش های خداحافظی از کارکنان
 •             مدیریت مشارکتی
 •             نظام پیشنهادها
 •             اندازه گیری رضایت کارکنان
 •             استعدادیابی کارکنان با استفاده از آزمون های روانشناسی و تحلیل شغل ها
 •             نظام هاي جبران خدمت