مشاورین سرآمدی آلا از همان ابتدایِ شکل گیری جوایز ملی کیفیت و ملی بهره وری و تعالی سازمانی اقدام به تشکیل گروه های تخصصی نمود و در بسیاری از موارد جزء پیشتازان می باشد.

خدمات قابل ارایه:

آشنایی با الگوی سر آمدی سازمانی (EFQM)

 کارگاه آموزشی آشنایی با روش های خود ارزیابی

کارگاه آموزشی اصول تدوین و نگارش اظهار نامه

دوره های آموزشی تخصصی تشریح معیارهای الگو

آموزش و مشاوره بهینه کاوی (Benchmarking)

آموزش و مشاوره مسولیت اجتماعی سازمان (CSR )

شناسایی و اولویت بندی فرصت های بهبود