راهنمایی: جلسه اول جهت انتخاب هوشمندانه مشتریان و بررسی کیفیت مطالب
 
آموزشی و چگونگی نحوه ارائه آن رایگان می باشد، برای مشاهده و دریافت بقیه
 
مطالب لطفا ثبت نام نمایید.  

همچنین شما میتوانید با شرکت در خود آزمایی توانمندی خود را بسنجید.


نظام آراستگی در محیط کار

جلسه اول ضرورت 5s
تعریف 5s
کارایی 5s
تمرین منابع تکمیلی خودآزمایی
جلسه دوم گام اول Seiri  تمرین  منابع تکمیلی  خودآزمایی
جلسه سوم گام دوم Seiton    تمرین  منابع تکمیلی  خودآزمایی
جلسه چهارم گام سوم Seiso  تمرین  منابع تکمیلی  خودآزمایی
جلسه پنجم گام چهارم Seiketso  تمرین  منابع تکمیلی  خودآزمایی
جلسه ششم گام پنجم Shitsuke
5s ذهنی
تمرین منابع تکمیلی خودآزمایی